مزایده فروش دستگاه قله بر و ساب اسلب

نوشته شده توسط : در : 1397/5/14 9:36 (178 نمایش)

 

بموجب پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۲۰۹ محکوم له محمد مهدی رضایی تقاضای: فروش اموال توقیفی غیر قابل افراز / اجرای دستور فروش اموال محکوم علیه شرکت صنایع سنگ شیرا امین برا و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد معادل مبلغ ۷۹۳۳۱۸۷۵۳ ریال بابت محکوم به و هزینه اجرا 1/800/000 از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده و به همین سبب در روز یکشنبه مورخ97/5/20 از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 2/000/000/000 ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد. ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید وجه نقد و یا به صورت چک تضمین شده بهمراه داشته باشید. اموال مورد مزایده عبارتند از:

۱- ۲ دستگاه قله بر دو پایه - تک دیسک - ساخت ایتالیا

۲- دستگاه ساب اسلب

۳- دستگاه ساب نواری ۱۲ کله

۴- جرثقیل دروازه ای متحرک ۱۰ تن - دو پایه - با دهانه ۲۴متر

۵- جرثقیل دروازه ای متحرک ۲۵تن - دو پایه- دو پل - با دهانه ۱۶متر

۶- واگن حمل سنگ با ظرفیت ۳۵تن بدون واگن کش و ریل های مربوطه دو دستگاه.

 

دادورز شعبه ۵ اجرای احکام حقوقی دادگستری شیراز (شعبه ۹ سابق) - عبدالهی

 

 

 

کلیدواژه ها: