مزایده فروش 4 دسته سنگ به ارزش 22 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/14 0:14 (153 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 9۵۰۰۷۰ صادره از سوی شعبه ۸ عمومی حقوقی دادگستری مشهد به شماره ثبت ۹۵۲۰۶۷ اجرای احکام شهرستان طرقبه شاندیز محكوم عليه ابوالفضل رهنما محکوم است به پرداخت201/890/966 ریال بابت اصل خواسته و کلبه خسارات دادرسی در حق محکوم له مرتضی مختاری ورنو سفادرانی و نیم عشر دولتی 10/750/000 ریال توسط کارشناس سید هادی هاشمیان ارزیابی و در تاریخ 97/5/23 از ساعت ۸ الى 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و في المجلس و مابقی حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبين به خرید میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.

شرح اموال مورد مزایده:

چهار نوع سنگ معدنی با مشخصات سنگ های تراورتن کرم رنگ رامشه به متراژ ۱۷۰ مترمربع به ارزش 40/000/000ریال

سنگ های مرمریت کرم طلایی شیراز به متراژ ۲۷۰ مترمربع به ارزش 55/000/000 ریال

سنگهای گرانیت دانه اناری بیرجندی به متراژ ۲۰۰ متر مربع به ارزش 77/000/000 ریال

سنگ های تراورتن دودی بی موج به متراژ ۱۸۰ متر مربع به ارزش 45/000/000 ریال

جمعا كليه موارد به ارزش 217/000/000 ریال.

ا- 9705928 م.الف ۱۴۶۷۷

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

 

 

 

کلیدواژه ها: