مزایده فروش اسلب تراانیکس به ارزش 20 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/13 0:3 (156 نمایش)

اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۴۲۳۰ اجرایی له هادی سعادت آبادی نسب علیه آقایان وحید اقدسی و على عودی که یک قطعه سنگ اسلب تراانیکس به متراژ ۸۰ مترمربع متعلق به آقایان وحید اقدسی و على عودی طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری کرمان به مبلغ 200/000/000 ریال ارزیابی و تقویم گردیده است را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در مورخ 97/5/14 راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می گردد علاقمندان به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از روز معین شده برای فروش از سنگ مذکور در آدرس کارگاه سنگ فروشی واقع در کمربندی شمالی (بزرگراه امام رضا(ع)) بازدید و ده درصد قیمت مورد نظر خود را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی مرکزی کرمان واریز و فیش آن را به همراه پیشنهاد کتبی در داخل پاکت درب بسته تحویل این اجرا نمایند بدیهی است کسی برنده مزایده شناخته می شود که بالاترین قیمت را تقاضا نماید و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ۷۶۱ م/لف

دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان

اصغرزاده

 

 

کلیدواژه ها: