مزایده فروش تراورتن عسلی و کابینت نهبندان به ارزش 66 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/13 0:0 (184 نمایش)

نظریه اینکه در پرونده اجرایی کلاسه ۹۴۰۰۷۵ اجرای احکام مدنی محکوم علیه سید حسین خاتمی بپرداخت مبلغ 479314200 ریال در حق بانک قوامین و نیز مبلغ 2۳۹۶۵۷۱۰ریال بابت نيم عشر در حق دولت محکوم گردیده و محکوم له درجهت استیفای محکوم به مقادیری سنگ ساختمانی با مشخصات سنگ پلاک تراورتن عسلی و رامشه - سنگ پله ای و کابینت نهبندان و ... را تعرفه نموده و از ناحیه کارشناس رسمی بمبلغ ۶۶۵۵۰۲۶۰۰ ریال ارزیابی گردیده است با عنایت به اینکه نظریه ارزیاب در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته است لذا سنگ های مزبور در روز یکشنبه مورخ 97/5/14 راس ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده بفروش میرسد متقاضیان میتوانند جهت اطلاع بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نکا محل برگزاری مزایده مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و برنده آن کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا ده درصد قیمت پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر یکماهه بقیه بهای مال را بپردازد ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد

۸۰۹۷-دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نکا

 

 

کلیدواژه ها: