مزایده فروش 52 متر تراورتن عباس آباد به ارزش 8 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/11 18:11 (165 نمایش)

به استناد پرونده کلاسه ۹۶۰۱۲۴ این اجرا اجرائیه له: آمنه شاهی عليه: يعقوب شاهی محکوم عليه به پرداخت تعداد ۴ عدد سکه کامل بهار آزادی بابت اقساط معوقه در حق محکوم له محکوم گردیده و حسب اعلام و درخواست شخص ثالث مقدار ۵۲ متر مربع سنگ عباس آباد به عنوان مال جهت توقیف و فروش معرفی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بعد از بازدید از محل و بررسی های انجام شده مقدار ۵۲ متر مربع سنگ تراورتن عباس آباد با کد ۲۱۵۳ به قیمت هر متر مربع 1/550/000 ریال جمعا به مبلغ 80/600/000 ریال برآورد گردیده که جهت ادای دین محكوم عليه در تاریخ 97/5/17 ساعت ۱۰- ۹ صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به شماره حساب سیبای ۲۱۷۱۲۹۵۸۶۰۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه رضوانشهر واریز و فیش آن ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند بدیهی است مزایده از مبلغ اعلامی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد. ضمنا تقاضاهایی که فاقد فیش سپرده باشند بدون اعتبار و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان مدت مزایده درب پاکتها باز و مبلغ پیشنهادی آنها قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع می باشد. 

 

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اشکذر

 

 

 

کلیدواژه ها: