مزایده فروش 3 دسته سنگ به ارزش 15 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/8 17:41 (162 نمایش)

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه ۹ اجرای احکام قم به شماره 95/9ج/278 ثبت گردیده له آقای محمود نجفی علیه آقای رحیم حسنلو که محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 140،000،000ریال در حق محکوم له و مبلغ 7،000،000 ریال تادیه حقوق اجرایی در حق دولت که شخص ثالث (علی امانی پژو) در قبال بدهی محکوم علیه اقدام به معرفی اموال منقول نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده:

خوانده در جاده کاشان - سی متری سنگبری ها -سمت چپ- داخل کارخانه سنگبری آزادی -با حضور یکی از مأمورین پاسگاه انتظامی لنگرود، بازدید و بررسی به عمل آمد و قیمت پایه از طریق مزایده به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱. مقدار ۲۷۰ مترمربع سنگ ۴۰ سانتیمتر طولی -الیگودرز- سفید ابری ساب خورده و آماده -قیمت هر مترمربع-/280،000ریال و جمعا مبلغ:

- /75،600،000 ریال

۲. مقدار ۲۲۰ مترمربع سنگ تراورتن سیلور قهوه ای روشن -۴۰ سانتیمتر طولی- قیمت هر مترمربع -/220،000 ریال و جمعا مبلغ:

-/48،400،000 ریال

٣. مقدار ۸۰ مترمربع سنگ پله ای چینی الیگودرز -سه سانتی- سفید- قیمت هر مترمربع

-/300،000 ریال و جمعا مبلغ:

-/24،000،000 ریال

- جمع كل اموال معرفی و توقیف شده مبلغ یکصد و چهل و هشت میلیون ریال.

-/148،000،000 ریال

که مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 97/5/9 ساعت 00/09 الی9/30 صبح به آدرس قم، خ ساحلی، جنبه زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد توقیفی را دارند، می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند، واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد ارزش مزایده را في المجلس و الباقی را قبل از یک ماه پرداخت نماید. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به این واحد مراجعه نمایید.

حسن کاظمی دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قم

 

 

 

کلیدواژه ها: