مزایده فروش1400 متر سنگ تراورتن کرم درجه یک به ارزش 48 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/7 10:2 (168 نمایش)

 

بموجب نیابت واصله از شعبه دوم اجرای احکام حقوقی یزد که بکلاسه ۹6۰596 این اجرا ثبت گردیده است له گروه ساختمانی شیدا شهرسازه سازه پایدار کویر علیه سید کاظم جعفریانی کرمانی نژاد و حسینعلی بخشی که محكوم عليهم محکومند به پرداخت مبلغ 521،211،912 ریال بابت محکوم به و مبلغ 23،083،860 ریال نیم عشر دولتی که در راستای پرداخت محکوم به محكوم عليه مقادیری سنگ تراورتن کرم درجه یک را بعنوان مال معرفی نموده است که پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل ارزیابی گردیده است: سنگ تراورتن کرم درجه یک و طولی دهشير (90 سانت به بالا) 1400 متر بمبلغ 476،000،000 ریال

لذا اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان تفت در نظر دارد در مورخ 97/5/10 ساعت ۱۰ صبح و از طریق مزایده نوبت اول مطابق با قانون اجرای احکام مدنی اموال فوق را با لحاظ شرایط ذیل بفروش برساند:

قیمت کارشناسی بعنوان قیمت پایه میباشد. بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای فروش قرار میگیرد.

سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی میباشد و میبایست بشماره حساب 2171295878002 سپرده دادگستری نزد شعب بانک ملی واریز و اصل فیش را به همراه تقاضاي کتبی خود و مبلغ پیشنهادی در پاکت قرار داده و تحویل نمایند و تقاضایی که فاقد ده درصد سپرده باشد فاقد اعتبار و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

برنده مزایده میبایست ظرف مدت معين (حداکثر یک ماه) نسبت بپرداخت باقیمانده مبلغ پیشنهادی اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.

از نظر اجرا اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط و مقررات حاکم بر مزایده و همچنین اطلاع از وضعیت و کیفیت اموال مورد مزایده و نحوه انتقال و تشریفات و هزینه های مرتبط با آن میباشد . ضمنا انتقال و تحویل منوط به قطعیت عملیات اجرایی مزایده میباشد و در صورت عدم حضور محكوم عليه جهت پیگیری انجام مقدمات انتقال می بایست توسط برنده مزایده صورت گیرد.

پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مراد راس ساعت 10 صبح مورخ فوق الذکر در محل دفتر اجرای احکام حقوقی نفت بازگشایی خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع و آزاد میباشد.

متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر یا عند اليوم بارد در مدت 5 روز قبل از زمان مزایده میتوانند در ساعات اداری ایام غیر تعطیل به دفتر اجرای احکام حقوقی تفت مراجعه نمایند.

انتقال به خریدار منوط به قطعيت عملیات اجرایی مزایده می باشد و در صورت عدم حضور محکوم عليه انجام تشریفات و پرداخت هزینه های قانونی توسط خریدار می باشد.

مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان تفت 960596

 

 

 

کلیدواژه ها: