مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 5 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/6 1:58 (165 نمایش)

 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کلاسه 2912/95 له اقای کیوان حقیقی علیه اقای جواد غفوری به خواسته مطالبه در نظر دارد ۱۵۰ متر مربع سنگ گیوتین و ۱۸۰ متر سنگ بی موج معدن یاوران را که کارشناس رسمی دادگستری 49/500/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ 97/5/8در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل اختلاف خمینی شهر برگزار می گردد، طالبين می توانند ۵ روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوی ۱4۵ پلاک ۳۶ مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را في المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ۱۰ درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۷۱۰۰۳ نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام کیفری مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: ۱۵۸۰ اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف خمینی شهر 

 

 

کلیدواژه ها: