مزایده فروش 713 متر سنگ مرمریت سفید روشن به ارزش 36 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/6 1:53 (178 نمایش)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۰۰۱ دادورزی دوم اجرای احکام حقوقی شیراز، محكوم له آقای/خانم نسرین اسدی فرد حقیقی و غیره تقاضای : فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محكوم عليه / اجرای دستور فروش اموال آقای/ خانم فرزانه خورشاهی که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد، معادل مبلغ356/504/663  ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و نیم عشر اجرایی از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده به همین سبب در روز یکشنبه مورخ 97/5/7 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ356/504/663  ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت - روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت دوم می باشد. ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته باشید. مورد مزایده مقدار ۷۱۳ متر مربع سنگ مرمریت ۴۰ سانتی طولی با ضخامت اسمی دو سانتیمتر اطراف اصفهان با رنگ سفید روشن.

۴۱۷۲/م. الف - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز - آشفته

 

کلیدواژه ها: