مزایده فروش 1200 متر سنگ گرانیت به ارزش هر متر 20 هزار تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/3 23:24 (172 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۰۷۰ محکوم علیه آقای مهدی سبزه کار محکوم است به پرداخت مبلغ ا ۳۴۰۹۲۰۵۱۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مسعود محسنان و پرداخت مبلغ ۱۱۸۷۵۰۰۰ ریال بابت حق الاجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه حدودا ۱۲۰۰ متر مربع سنگ گرانیت از ناحیه شخص ثالث سید مهدی صمدی در اجرای تبصره ماده ۳۴ که حسب نظریه کارشناسی ابعاد سنگ ها با عرض ۱۵ سانتی متر و به طول های مختلف و نوع سنگ گرانیت مشکی درهم و مقداری از سنگ ها از نوع سنگ نطنز می باشد و متراژ سنگ ها حدود ۱۲۰۰ متر مربع و قیمت آن از قرار مترمربعی ۲۰۰۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ97/5/6از ساعت ۹ الی ۱۰ در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزاییده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

 

کلیدواژه ها: