مزایده فروش دستگاه نیمه اتوماتیک تولید سنگ مصنوعی به ارزش 98 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/3 23:22 (160 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۷۰۴۴۹ و اجرای حکم شماره ۶۹۱۰۰۹۳۸۱۰۷۰۱۴۲۴  و شماره دادنامه ۶۹۰۹۹۷۳۸۱۰۷۰۰۰۶۸ صادره از شعبه ۷ حقوقی شهرکرد محكوم عليع آقای سجاد نافيان فرزند مرتضی محکوم به پرداخت 357/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 11/828/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی از باب تثبیت و مبلغ 9/780/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و در صورت دخالت در مرحله تجدید نظر مطابق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست1395/11/10  لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له آقای حسن رحمانی و مبلغ ۱۷۸۵۰۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی گردیده است محکوم له در جهت استیفای حقوق خود اقدام به معرفی ملک با مشخصات اعلامی در ذیل همین آگهی فروش نموده اند و بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای حقوق نامبرده و هزینه های جانبی ملک موصوف توسط این اجرای توقیف و توسط کارشناس توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ97/5/3ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهر کرد و با حضور نماینده دادستان به فروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده خواهد شد و می بایست شرکت کنندگان در جلسه مزایده ۱۰ درصد مورد مزایده را به وسیله چک تضمین شده واریز و همراه خود باونرند . در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این گواهی برای یکبار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثنای مسئولین اجرا و اقربای سیبی و نسبی آنان در ضمن متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند در مدت ۵ روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند. آدرس : شهرک صنعتی شهر کرد ، فاز ۲، خیابان کوشش شرقی ، کارخانه آذر نقش شهرکرد دستگاه توقیف شده عبارت است از : دستگاه نیمه اتوماتیک تولید سنگ مصنوعی با ظرفیت اسمی تولید حدود ۵۰۰ متر مکعب در ساعت شماره سریال ۱۰۷۰۵۲ تاریخ 1392/8/26، سه دستگاه شامل قسمت های فیدر (بالا بر) انتقال مواد به میکسر، میکسر حدود ۸۰۰ کیلو گرم، سیستم تزریق مواد، میزان انتقال قالب، میز ویبراتور ۱۰۸ نیوتن و قابل تنظیم ، تابلو برق و کليه الكتروموتورهای مربوطه، دستگاه سالم و نصب شده و در حال کار مورد بازدید قرار گرفت و با توجه به میزان استهلاك، شرایط بازار و سایر پارامترهای موثر در کارشناسی و ارزیابی980/000/000 ریال ( نهصد و هشتاد میلیون ریال ) برآورد ارزش می گردد.

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری (هفتم)

 

 

 

کلیدواژه ها: