مزایده فروش 5 دسته سنگ به ارزش 25 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/3 23:19 (193 نمایش)

در پرونده کلاسه 96/3122 ش اجرایی و به موجب دادنامه ۱۸۶۶ صادره از شعبه ۵ شورای حل اختلاف نجف آباد محكوم عليه اجرایی آقای رضا امینی فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ243/590/000  ریال بابت محکوم و هزینه های دادرسی و غیره در حق محکوم له و مبلغ10/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای حسین صفری به شرح ذیل ارزیابی گردیده: ۱-سنگهای واقع در سنگبری به آدرس: خیابان جانبازان -روبروی کارخانه بهشت -سنگبری برادران امینی:

الف) سنگ چینی سیرجان درجه ۱ به ابعاد ۵۰* cm۵۰ به تعداد ۳۵۰ عدد از قرار هر متر مربع 600/000 ریال جمعا به مبلغ 52/500/0000ریال

ب) سنگ چینی ممتاز به ابعاد ۴۰*cm ۴۰ به تعداد ۵۰۰ عدد از قرار هر متر مربع 440/000  ریال جمعا به مبلغ 35/200/000 ریال

ج) سنگ چینی سیرجان درجه یک به ابعاد ۴۰*۴۰ cm به تعدا ۱۵۰۰ عدد از قرار هر متر مربع410/000ریال جمعا به مبلغ 98/400/000 ریال

۲- سنگهای واقع در سنگبری به ادرس : شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان دوم - صنایع سنگ ازادگان

الف) سنگ پله گوهر خرم آباد درجه یک به ابعاد ۱۱۵*۳۵ cm به تعداد ۹۰ عدد از قرار هر متر مربع280/000 ریال جمعا به مبلغ 10/143/000 ریال

ب) سنگ پله گوهر خرم آباد درجه یک ۱۱۰* cm۳۵ به تعدا ۳۵ عدد از قرار هر متر مربع 280/000ریال جمعا به مبلغ 3/773/000ریال جمع مبالغ ذکر شده حدود 200/000/000 ریال میباشد

. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد در تاریخ97/5/6 ساعت ۱۰ صبح و در محل اجرای احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی بالاترین قیمت را انتخاب که بایستی ۱۰٪ آن را في المجلس به حساب شماره ۲۱۷۱۲۹۰۳۵۴۰۰۱ واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار می گردد. ضمنا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال /اموال ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. ۲۰۳۹۰۷/م الف مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان نجف آباد /516/4

 

 

کلیدواژه ها: