مزایده فروش سه دسته سنگ به ارزش 4 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/31 22:0 (228 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۵۰۱۴۵ اجرا و به موجب دادنامه شماره ۲۹ مورخ94/2/23صادره از شورای حل اختلاف آباده محکوم علیه آقای محمد ذوالفقاری فرزند قربان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت اقساط معوقه در حق محکوم له آقای احمدرضا بخشبان که در قبال مبالغ فوق مقدار ۳۰۰ متر مربع سنگ ۴۰ در ۴۰ سالم اما درجه ۳ با بازی رنگ زیاد به قیمت هر متر مربع 100/000 ریال و سنگهای طولی ۳۰ و ۴۰ و متفرقه درجه ۳ مرمریت و تراورتن جمعا به متراژ ۲۰۰ متر مربع به قیمت هر متر مربع ۶۰۰۰۰ ریال توقیف و کارشناس رسمی دادگستری ارزش سنگهای ذکر شده را به میزان 42/000/000 ریال ارزیابی نموده است و نظر کارشناس به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض مانده، لذا نظر به اینکه در نظر است اموال فوق از طریق مزایده حضوری برای روز دوشنبه مورخه 97/5/1 ساعت ده صبح در محل اجرای احکام شورا به فروش برسد. خریداران در صورت تمایل سه روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام نسبت به بازدید از اموال توقیفی اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت مزایده را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت مزایده را في المجلس به عنوان سپرده تسلیم اجرا نماید و حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت کل قیمت مزایده اقدام نماید. محکوم له مانند سایرین می تواند در امر مزایده شرکت نماید، اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم نسبی و سببی نمی توانند در امر مزایده شرکت کنند.

۱۹۴/ م الف- قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف آباده - علیرضا نعمت الهی

 

کلیدواژه ها: