مزایده فروش 380 تن سنگ مرمریت به ارزش 266 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/31 21:3 (181 نمایش)

حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۶۰۱۳۹ ارجاعی اجرای احکام مدنی نمین به تاریخ 97/5/8 روز دوشنبه راس ساعت ۱۱ صبح اموال منقول ذيل الذکر متعلق به محكوم عليه آقای علی حجار زاده که بابت محکومیت مالی خویش معرفی و توقیف شده واقع در نمین محل معدن روستای سیف آباد عبارت از حدود ۳۸۰۰ تن سنگهای کوپ موجود در معدن از نوع سنگ مرمریت و به رنگ کرم اصطلاحا کرم استخوانی می باشد. قیمت عادلانه فروش مبلغ 950/000ریال به ازاء هر تن برآورد گردید ارجاع زش سنگ کوپهای موجود در محل مجموعا به مبلع 2/660/000/000 ریال (دو میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال) برآورد می گردد با حضور نماینده دادسرا و با امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی جمعا به مبلغ 2/660/000/000ریال از طریق مزایده به فروش می رسد علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر خود را تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی این دادگستری طی نامه کتبی تسلیم نمایند و در روز مزایده نیز در اجرای احکام مدنی نمین حضور یابند بدیهی است بالاترین مبلغ پیشنهادی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز تا قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ملاحظه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر پرداخت ۱۰ درصد في المجلس باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

۶۰۱- مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین -سلیمانی

 

کلیدواژه ها: