مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 18 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/30 22:38 (208 نمایش)

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی به شماره 96/5ج/370 ثبت گردیده له آقای محمد جهانگیری منیع علیه آقای عبدالمحمد عزیزی محكوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 144،100،000 ریال در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت پرداخت نماید. محكوم عليه در قبال بدهی خود انواع سنگ معرفی کرده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است:

عبدالمحمد عزیزی و وکیل محکوم آقای روح الله بنی فضل از محل مال به آدرس جاده قدیم کاشان - قبل از زندان - خیابان امیرکبیر یکم - خیابان گلشن ۳- انتهای خیابان سمت چپ کارخانه سنگ کوهیران بازدید به عمل آمد. در نقاطی از کارخانه سنگهای پله، سنگ نما و سنگ کف و سنگهای مختلف از جنس مرمریت و تراورتن که به عنوان مال تعرفه شده از سوی آقای عزیزی معرفی گردید.

در زمان بازدید ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ 96/11/01 به متراژهای ذیل انواع سنگ مشاهده گردید.

سنگ پله از جنس مرمریت درجه ۲ به متراژ ۲۲۰ مترمربع در ابعاد متفاوت سنگ نما مرمریت درجه ۲ به متراژ ۱۰۰ مترمربع

سنگ نما درجه ۳ از جنس های متفاوت مرمریت و تراورتن ۲۰۰ مترمربع سنگ کف به متراژ ۱۲۰ مترمربع

با توجه به جنس و درجه و متراژ سنگ های معرفی شده در محل کارخانه با احتساب پرت و با وضعیت موجود مجموعا اموال توقیفی به مبلغ 175،000،000 ریال اعلام می گردد.

و مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ 97/4/31 ساعت 10/00 الى 10/30 صبح به آدرس قم، خ ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند، می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند، واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس نقدا و مابقی آن را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمایید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم - رضا زارعی

 

 

 

 

کلیدواژه ها: