مزایده فروش دو دستگاه گیوتبن به ارزش 11 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/30 22:35 (186 نمایش)

محکوم له: یاور مهدی

محكوم عليه: ایرج پیر کندوک

محکوم به:

مورد مزایده عبارتست از: دو دستگاه کیوتین به اسم فنی کیوبیک با مارک و مشخصات فنی Technical data جهت تبدیل ضایعات سنگ و برش تهیه سنگ های تزئینی استفاده می شود هر کدام به قیمت 55/000/000 پنجاه و پنج میلیون ریال مبلغ کل 110/000/000 ریال، صد و ده میلیون ریال برآورد می گردد.

شرایط مزایده:

1-جلسه مزایده به تاریخ 97/4/30 روز سه شنبه راس ساعت ۱۲ با حضور طرفین پرونده و متقاضیان خرید و نماینده دادستان محترم در محل دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری میاندوآب برگزار خواهد شد.

۲- برنده مزایده بایستی ۱۰ درصد قیمت معامله را في المجلس و الباقي را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید.

٣- متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

۴- کل هزینه های نقل و انتقال و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد. ۶۲۵

دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری میاندوآب

 

 

 

کلیدواژه ها: