مزایده فروش 60 متر مرمریت ده بید به ارزش 10 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/28 23:38 (179 نمایش)

احتراما شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در پرونده اجرای کلاسه ۹۷۰۱۶۴ تعداد ۱۶۵ عدد در ۳ عدد پالت (هر پالت ۵۵ عدد) سنگ مرمریت ده بید به ابعاد ۶۰ در ۶۰ سانت رنگ روشن به متراژ 59/4 مترمربع که جهت استفاده در کارهای ساختمانی می باشد را واقع در نشانی: کرمان، خ شهید بهشتی، پروژه مجتمع تجاری الماس که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 106/920/000 ریال ارزیابی گردیده است را از طریق مزایده به فروش برساند. جلسه مزایده در مورخ 97/4/30ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می گردد.

متقاضیان شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی خود را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز به شماره ۲۱۷۱۲۹۳۹۵۱۰۰۰ واریز و قبض آن را به همراه پیشنهاد کتبی در پاکتی در بسته تا روز مزایده و ساعت مقرر به این اجرا تسلیم نمایند.

بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از ساعت اعلام شده واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برنده مزایده کسی خواهد بود که قیمت بالاتری پیشنهاد داده باشد و در صورت عدم واریز به موقع باقيمانده وجه مورد مزایده ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 ضمنا طالبین خرید در صورت تمایل می توانند از ۵ روز به وقت مزایده تا روز مزایده از اموال مذکور بازدید نمایند. ۶۲۵م/الف

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری کرمان

 

 

 

کلیدواژه ها: