مزایده فروش 100 متر سنگ تراورتن لیمویی به ارزش 10 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/25 21:2 (203 نمایش)

در خصوص پرونده کلاسه اجرایی 12/961617 (جدید) صادره از شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی رشت محکوم له: محمدرضا کریمی مزجين محكوم عليه: اسکندر اسدی- فرامرز آقایی ملاسرابی از طریق مزایده با انجام عملیات اجرایی و تشریفات قانونی و ارزیابی مال از طریق کارشناسان رسمی دادگستری رشت طبق مقررات قانونی و با حضور نماینده دادستان دادسرای عمومی و انقلاب رشت به شرح زیر به فروش می رسد. پرونده کلاسه 9۶۱۶۱۷ شعبه ۲ اجرای احکام مدنی له آقای محمدرضا کریمی و عليه آقایان فرامرز آقایی ملاسرایی و اسکندر اسدی مبنی بر ارزیابی اموال توقیفی، در مورخه97/2/30در معیت حافظ اموال تعیین شده به مکان انبار اموال توقیف شده به آدرس رشت، جاده فومن، آنشگاه، کوچه لاله، فروشگاه سنگ ساختمانی الوند مراجعه نموده پس از بازدید و انجام تحقیق و بررسی های لازمه، گزارش کارشناسی آن به شرح زیر تقدیم می گردد.

اموال توقیفی طبق صورت جلسه توقیف اموال مضبوط در پرونده عبارتست از مقدار ۱۰۰ مترمربع سنگ نمای ساختمانی از نوع سنگ نمای تراورتن آذر شهر لیمویی در آدرس فوق که طبق صورت جلسه مورخه 97/2/26 ضمیمه نامه شماره 22/5/9718619پاسگاه انتظامی خشت مسجد توقیف شده و تحویل حافظ اموال گردیده بودند.

در عالم طبیعت، اموال تعرفه شده توسط حافظ اموال عبارتست از یک ردیف سنگ نمای ساختمانی تراورتن قهوه ای لیمویی به پهنای ۴۰ سانتیمتر و درازای متغیر (با طول متوسط دو متر) و به ضخامت اندازه گیری شده ۱۶ میلیمتر که با توجه به تعداد موجود آن در ردیف تعرفه شده سطح کل سنگ مذکور حدود صد و سی مترمربع بود و حافظ اموال اظهار نمود که از همین مقدار ۱۰۰ متر مربع جهت توقیف تعرفه شده است بیشتر سنگ های مذکور دارای سطح صیقل خورده و رگه هایی سیاه رنگ مشاهده گردیدند با توجه به توضیحات بالا، وضعیت فعلی سنگ های تعرفه شده که با اموال موضوع مزایده مطابقت دارند. طول ابعاد و ضخامت و کیفیت جنس و سطح و ساب آنها و سایر پارامترهای موثر در ارزش سنگ های نمای ساختمانی منجمله مقدار رگه های سیاه رنگ موجود آنها، ارزش معاملاتی مقدار ۱۰۰ متر مربع سنگ نمای تراورتن لیمویی تعرفه شده فوق التوصيف به نرخ عادله روز تنظیم این نظریه کارشناسی به مبلغ یکصد و پنج میلیون (105/000/000) ریال تعیین و تقویم می گردد.

آدرس مال: رشت، جاده فومن، آتشگاه، کوچه لاله، فروشگاه سنگ ساختمانی الوند

وقت مزایده: مورخ 97/4/28 ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح

محل مزایده: رشت- خیابان امام خمینی (ره) چله خانه - اجرای احکام مدنی دادگستری رشت

توضیح: مزایده با مبلغ ارزیابی شده آغاز و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب می گردد طالبین در نتیجه برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ خریداری شده را في المجلس پرداخت مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید چنانچه در موعد مقرر پرداخت ننماید مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد مطالبين مي توانند جهت شرکت در مزایده ظرف پنج روز قبل از مزایده از محل فوق الذکر مورد مزایده بازدید به عمل آورند.

شادمان - دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری رشت

 

 

 

کلیدواژه ها: