مزایده فروش سنگ ساختمانی به ارزش 36 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/24 23:37 (187 نمایش)

در پرونده کلاسه 2/96/1799 آقای میثم شیرزادی فرزند بهاراله ، به پرداخت دیه به جهت ایراد صدمه بدنی غیرعمد محکوم گردیده است لذا به جهت عجز از پرداخت دیه، مال تعرفه شده از سوی نامبرده (سنگ تایگر ساختمانی به مساحت 60*300 سانتی متر) می باشد لذا مال مذکور طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 360/000/000ریال ارزیابی گردیده است و مقرر گردید از طریق مزایده در محل دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی ساری در تاریخ 97/4/27 روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح بفروش برسد و کسانی که قیمت متعارف را با توجه به قیمت پایه پیشنهاد دهند برنده مزایده بوده و مورد مزایده به عنوان برنده به وی واگذار خواهد شد برنده مکلف است از بهای خریداری في المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و باقیمانده را ظرف یک ماه پرداخت نماید در غیر این صورت از مبلغ پیش فروش پرداخت هزینه های انجام گرفته کسر و باقیمانده به نفع دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز مانده به روز مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده دیدن فرمایند ضمنا کلیه هزینه های مربوط به انتقال برعهده برنده مزایده خواهد بود.

دفتر اجرای احکام کیفری ساری

 

 

کلیدواژه ها: