مزایده فروش 426 متر مرمریت ارسنجان به ارزش 14 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/24 23:33 (189 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۴۰۲۵۹ اجرایی شعبه اول حقوقی یاسوج محکوم له اسماعيل آرامشیان فرزند نوراله تقاضای فروش اموال توقیفی محكوم عليه خانم کبری بردیان فرزند کرم اله نموده که نوع و مشخصات اموال مورد مزایده بشرح ذیل می باشد معادل مبلغ130/722/950 ریال بابت اصل خواسته و سایر هزینه ها در حق محکوم له اسماعیل آرامشیان ومبلغ 6/500/000 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت و از طریق آگهی مزایده وانتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان کهگیلویه و بویراحمد را نموده به همین سبب در مورخ97/4/27 از ساعت ۱۱ الی 11:30 در محل شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده اموال را به آدرس ذیل ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ137/280/000  ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و ده درصد قیمت اموال را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد و بقیه بهای اموال را ظرف ۳۰ روز پس از انجام مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد و نوع و مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل می باشد: اموال مورد مزایده مقدار ۴۲۶ متر مربع سنگ مرمریت ارسنجان از قرار هر متر مربع 320/000ریال می باشد که توسط شخص ثالث آقای علی غلامیان جهت بدهی محکوم علیه خانم کبری بردیان به این اجرا معرفی نموده و به آدرس یاسوج-سنگ فروشی آقای بردیان روستای گنجه ای بزرگ خیابان شهید بخشیان بالاتر از مخابرات که تحویل آقای سالار پرویزیان بعنوان امین اموال می باشد گردید.

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی یاسوج- ابراهیمی

 

کلیدواژه ها: