مزایده فروش 30 تن سنگ مرمر زیتونی به ارزش 19 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/23 15:23 (159 نمایش)

به موجب دادنامه شماره 96۰۹۹۷۸۹۱۱۱0۰۱۱۰0 شعبه اول شورای حل اختلاف محلات و پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۳۱۲ له آقای مجتبی خلجی و عليه حامد خاکپور به خواسته مطالبه طلب به مبلغ115/865/409ریال اصل خواسته و مبلغ5/800/000ریال بابت نيم عشر دولتی در حق دولت با توجه به توقیف تعداد 9 قطعه سنگ واقع در ارقده شهرک صنعتی ارقده سنگبری اسلامی که سنگ های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است در مورخه 97/4/25 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش نه قطعه سنگ که طبق نظر کارشناس پس از بازدید سنگ ها در محل شهرک صنعتی شهید محلاتی از سنگ های موصوف به شرح ذیل ارزیابی و اعلام نظر گردیده است.

سنگ لاشه مرمر زیتونی نه قطعه به وزن سی تن که ارزش تقریبی هرتن ششصد و پنجاه هزار تومان برآورد گردیده که جمعا به ارزش195/000/000ریال می باشد.

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری محلات

 

 

کلیدواژه ها: