مزایده فروش 3 دسته سنگ به ارزش 6 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/21 14:33 (171 نمایش)

در پرونده اجرائی کلاسه ۹۶۲۲۲۰ و به موجب اجرائیه صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری هشتگرد محكوم عليه شرکت سنداژمهر به آدرس استان البرز -شهرستان ساوجبلاغ- شهر جدید هشتگرد -فاز ۵ بلوار دانشگاه پیام نور پایین تر از شرکت نبرد پی شرکت سنداژمهر محکوم است به پرداخت مبلغ 98/868/602  ریال در حق محکوم له آقای حسین اسدی فرزند علی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت می باشد چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده، بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محكوم عليه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آن ها را به شرح آتی تعیین نموده: اموال توقیف شده واقع در شهر هشتگرد جدید -فاز ۵ مسکن مهر شرکت سنداژمهر می باشد که طبق نظریه کارشناس محترم اموال به شرح ذیل ارزیابی گردیده است

۱) سنگ ساختمانی پله گوهران به ابعاد ۱۲۰*۳۵ سانت ۳۵۰ عدد (۱۴۷ متر مربع) به مبلغ 36/750/000 ریال

۲) سنگ ساختمانی زیر پله گوهران به ابعاد ۱۲۰*۲۰ سانت ۳۵۰ عدد (۸۴ متر مربع) به مبلغ 14/280/000 ریال

۳) سنگ کف ساختمانی گوهران به ابعاد ۱۵*۴۵ سانت حدود ۱۰۰ متر مربع به مبلغ7/000/000 ریال

۴) موتور برق تک فاز kw ۵ مدل ۵-St به مبلغ 6/000/000 ریال ارزیابی و اعلام می گردد. / نظریه مذکور به محكوم عليه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده، لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد در مورخ25/4/97 از ساعت 9 صبح الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت، کسانی که مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده و حاضر و شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است ۱۰ درصد قیمت خرید را نقدا در محل مزایده تودیع نمایید. / ن۳۶۳

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد - دهقان

 

 

 

کلیدواژه ها: