مزایده فروش 500 متر مربع سنگ تراورتن کرم به ارزش 25 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/21 13:44 (204 نمایش)

 

به موجب پرونده اجرائی کلاسه شماره 970932/1ج/13 صادره از حوزه شماره ۱۴ شورای حل اختلاف مشهد محکوم علیه آقای /خانم ۱- جواد ظریف گرمرود دادخواه ۲- محمد علی فولادی جمعا به پرداخت مبلغ105/266/975  ریال و پرداخت 11/000/000ریال که می بایست توسط محمدعلی فولادی بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای /خانم على فضائلی زاده محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده است حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ دوشنبه 97/4/25 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف مشهد واقع در میدان شهدا، خیابان عبادی روبروی عبادی ۸ اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود. ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده و نقدا و في المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از : سنگ تراورتن کرم رنگ قیمت هر متر مربع ۵۰۰۰۰۰ ریال و قیمت کل ۵۰۰ متر مربع سنگ دویست و پنجاه میلیون ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان توسط کارشناس برآورده قیمت گردیده است.

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مشهد - رهنورد

 

 

 

کلیدواژه ها: