مزایده فروش 60متر مربع مرمریت قهوه ای به ارزش 15 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/21 8:32 (200 نمایش)

اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۱۱۴۴ اجرایی له ایمان مهرابی راد عليه وحيد اقدسی که دو سنگ مرمریت قهوه ای ۴۰ سانت طولی به متراژ ۱۰۰ مترمربع و سنگ مرمریت قهوه ای ۴۰ در ۴۰ سانت به متراژ ۶۰ مترمربع متعلق به وحيد اقدسی را که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری کرمان به مبلغ 152/000/000 ریال ارزیابی و تقویم گردیده است را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در مورخ 97/4/25 راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می گردد علاقمندان به خرید می توانند در مدت ۵ روز قبل از روز معین شده برای فروش از سنگ های مذکور در ادرس کرمان کمربندی شمالی بزرگراه امام رضا کارگاه سنگ پیستون و ۱۰ درصد قیمت مورد نظر خود را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی مرکزی کرمان واریز و فیش آن را به همراه پیشنهاد کتبی در داخل پاکت درب بسته تحویل این اجرا نمایند بدیهی است کسی برنده مزایده شناخته می شود که بالاترین قیمت را تقاضا نماید و در صورت انصراف برنده مزایده ۱۰٪ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.6۲۷م : الف

دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان - اصغرزاده

کلیدواژه ها: