مزایده فروش 7 دسته سنگ و سرامیک به ارزش 18 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/21 8:29 (175 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۶۰۱۷۲ این اجراء و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان فردیس /له حسن ذوالفقاری و سعید مقدس اسطلخی علیه حاصلی نارین آباد که محكوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ864/222/942/000  ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ پنج درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرایی اموال غیر منقول متعلق به پلاک ثبتی 2026/164 و کاشی و سرامیک توقیفی ازن اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 97/4/24 از ساعت ۱۱ الى ۱۲ در محل اجرای احکام مدنی دادگاه فردیس از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از مبلغ873/680/000  ریال برای ملک توقیفی و مبلغ 181/000/000 ریال برای کاشی و سرامیک توقیفی نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده في المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد. و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطلاع این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز  بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: وضعیت و موقعیت اموال توقیفی و نتیجه ارزشیابی به شرح ذیل اعلام می گردد

۱- یکصد و هفتاد کارتن سرامیک پاسارگاد دیواری ساخت ایران یک و نیم مترمربعی به ابعاد 20×30 سانتیمتر به مبلغ2/900/000 تومان

۲- یکصد کارتن سرامیک دیواری پاسارگاد ساخت ایران یک و نیم متر مربعی به ابعاد 60×25 سانتیمتر جمعا 1/800/000 تومان

۳- یکصد و ده کارتن سرامیک کف مارک نگین میبد ساخت ایران یک و نیم متر مربعی به ابعاد ۵۰×۵۰ سانتیمتر جمعا 2/400/000تومان

۴- دویست و سی متر مربع سنگ تراورتن به ابعاد 30×20 سانتیمتر جمعا 5/800/000 تومان

۵- هشتاد مترمربع سنگ تراورتن به ابعاد 40×30 سانتیمتر جمعا 2/400/000 تومان

۶- پنجاه متر مربع سنگ تراورتن به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتیمتر 1/400/000 تومان

۷-چهل مترمربع سنگ گوهره به ابعاد ۴۰×۴۰ سانتیمتر جمعا 1/400/000تومان

جمع ارزش کل اموال مذکور مبلغ هیجده میلیون و یکصد هزار تومان معادل یکصد و هشتاد و یک میلیون تعیین و اعلام می گردد. وضعیت ملک توقیفی به پلاک ثبتی شماره 2026/164 به شرح ذیل می باشد:

مساحت این زمین 43/218 مترمربع و به ابعاد تقریبی ۹ متر عرض و۲۴ مترطول می باشد و زمین از سمت شمال و شرق و غرب به زمین همسایه و از سمت جنوب به خیابان ۲۴ متری محدود شده است. زمین فاقد دیوار پیرامونی می باشد و در آن هیچگونه اعیانی ساخته نشده است و ممکن است در آینده قابلیت تجاری داشته باشد و ارزش این ملک به مبلغ هشتاد و هفت میلیون و سیصد و شصت و هشت هزارتومان می باشد.

نشانی دقیق ملک: کرج - مشکین دشت - خیابان شهید مرادی - کوچه کارخانه یخ سازی - قطعه ۵ تفکیکی می باشد این ملک دارای سند تک برگی می باشد و مالک ششدانگ آن خانم زهرا آقازاده می باشد.م /الف ۱۳۵۵

داورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس - اعظم پور

 

 

 

کلیدواژه ها: