مزایده فروش 3 دسته سنگ به ارزش 8 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/14 20:41 (48 نمایش)

باستناد پرونده اجرائی به کلاسه 5/961870/ش صادره از سوی حوزه ۳ شورای حل اختلاف شهرستان یزد له مریم اسدی عماد آبادی و عليه على طالبی محكوم عليه بابت محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ71/030/233 ریال در حق محكوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و درخواست محكوم عليه اموال منقولی را بعنوان مال خود معرفی نموده است که عبارتند از

۱) سنگ انتیک با مشخصات قیچی به متراژ تقریبی ۲۰۰ متر مربع

۲) سنگ آنتیک با مشخصات مالون به متراژ تقریبی ۲۰۰ متر مربع

۳) سنگ آنتیک صخرره ای با متراژ ۱۰۰ متر مربع

که توسط کلانتری ۱۳ توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 76/000/000 ریال ارزیابی گردیده موضوع مزایده می باشد که جهت ادای دین محكوم عليه در روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در شعبه 5 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع بلوار مدرس كوچه جنب دادگستری کل مجتمع كل شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد به فروش می رسد. طالبين می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری در محل مذكور حاضر و کسب اطلاع کنند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره ۲۱۷۱۲۹5۸۰6۰۰4 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضائی که فاقد فیش ۱۰ درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود./

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد۹۶۱۸۰۷

 

کلیدواژه ها: