مزایده فروش 12 دسته سنگ به ارزش 5 میلیارد تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/14 20:38 (184 نمایش)

در پرونده ۹۶۰۵۸۳ و به موجب نیابت ارسالی از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهریار محكوم عليه آقای حسین شعبانی به پرداخت مبلغ 47/243/367/442 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ  870/200/000ریال هزینه دادرسی و مبلغ 140/000/000 ریال هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محكوم عليه در اقبال محکوم به اموال خود را معرفی نموده است که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسی شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده :

۱- سنگ مرمریت فرشی حکمی درجه یک 60*40 خوبسنگان10/000متر مربع به قیمت: 450/000 جمع: 4/500/000/000 ریال

۲- سنگ ممتاز حکمی فرشی ۶۰*۴۰ خوبیسنگان 5/000 متر مربع قیمت 550/000جمع:2/750/000/000

 ۳- سنگ حکمی فرشی ممتاز درجه یک 60*50 خوبسنگان 5/000 متر مربع قیمت: 560/000 ریال جمع: 2/800/000/000 ریال

۴- سنگ حکمی فرشی ممتاز 60*50  خوبسنگان 5/000 متر مربع قیمت 650/000ریال جمع: 3/250/000/000ريال

۵- سنگ حکمی فرشی درجه یک 60*60 خوبسنگان 25/000متر مربع قیمت 600/000 ریال جمع: 1/500/000/000ریال

۶-سنگ حکمی فرشی درجه یک 40*30 خوبسنگان 5/000 متر مربع قیمت؛300/000 ریال جمع:1/500/000/000ریال

۷- سسنگ فرشی حکمی مرمریت 60*60 دهبید ثمین درجه - 5/000 متر مربع قیمت: 720/000 ریال جمع: 3/600/000/000ریال

۸- سنگ فرشی حکمی مرمریت 80*80 دهبید ثمین درجه - 5/000 متر مربع قیمت: 1/000/000 ریال جمع: 5/000/000/000 ریال

9- سنگ فرشی حکمی 60*60 ماهان مرمریت خوی 5/000 قیمت : 580/000 ریال جمع:2/900/000/000ریال

۱۰- سنگ فرشی حکمی 40*40 ماهان مرمریت خوی 5/000 متر مربع قیمت : 320/000 ریال جمع:1/600/000/000ریال

۱۱- سنگ فرشی حکمی 80*80 ماهان مرمریت خوی6/000  قیمت : 70/000 ریال جمع: 4/200/000/000  ریال

۱۲- سنگ ۴۰ طولی مرمریست ممتاز خوبستگان 7/000قیمت : 500/000 جمع: 3/500/000/000ریال کلیه سنگ ها به ضخامت اسمی ۲ سانتی متر و دارای ساب و صیقل می باشند، جمع کل: 50/600/000/000 ریال

ب- نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد فوق الذکر متراژ، ابعاد و نوع سنگهای مورد معاینه ضخامت کیفیت و شرایط موجود بازار بهای سنگهای فوق در زمان مباشرت و مبادرت به کارشناسی جمعا به مبلغ 50/600/000/000ریال معادل پنج میلیارد وشصت میلیون تومان برآورد و اعلام نظر می گردد . لازم به ذکر است با توجه به منقول بودن سنگ مد نظر تعهد بی قید و شرط مالک کارخانه جهت توقف و نگهداری مقدار ۸۸۰۰۰ متر مربع سنگ مذکور (خوبسنگان ، دهبید ثمین و مرمریت ماهان) با حداقل قیمت مورد اشاره الزامی است. ضمنا با توجه به متراژ بالا سنگها به صورت یکجا سهل البيع نمی باشند. با توجه به اینکه نظریه کارشناسی به محكوم عليه ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزاری مزایده :97/4/19 ساعت ۹ الی 9/30صبح محل برگزاری مزایده: اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری شاهین شهر، مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده می بایست ۱۰ درصد از ثمن معامله را في المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و الا ضمن ابطال مزایده ۱۰ درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می گردد. کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست حداکثر ۵ روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده در خواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. محسن منتظری - مدیر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری شاهین شهر ۵۹۸ /م الف

 

کلیدواژه ها: