مزایده فروش 140 متر سنگ پلاک درجه 2 ارسنجان به ارزش 4 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/12 19:9 (159 نمایش)

 

به موجب پرونده اجرایی ۹۶۰۸۶۶ شعبه ۳ اجرای احکام حقوقی دادگستری یاسوج محکوم له خانم طیبه امیری تقاضای فروش اموال توقیفی معرفی شده آقای وحید امیری فرزند عبداله که نوع و مشخصات و قیمت مورد مزایده بشرح ذیل می باشد و معادل دو عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته (اقساط مهریه) در حق محکوم له از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار را نموده به همین سبب در مورخ 97/4/14 از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۲ در محل شعبه سوم اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را به آدرس واقع در یاسوج جاده اصفهان نرسیده به زندان مرکزی مصالح فروشی والی نژاد ملاحظه نمایند و قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 37/800/000 ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را في المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف ۳۰ روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. مزایده نوبت اول می باشد.

نوع و مشخصات و قیمت اموال مورد مزایده بشرح ذیل می باشد:

سنگ نمای پلاک درجه دو ارسنجان به عرض ۴۰ سانتیمتر و قطر ۲ سانتی متر به رنگ کرم ارزش هر متر مربع از سنگ معرفی شده 270000 ریال به میزان ۱۴۰ متر مربع.

مدیر شعبه ۳ اجرای احکام حقوقی یاسوج- حامد حکمتی فر

 

 

 

کلیدواژه ها: