مزایده فروش 200 متر مربع تراورتن آتشکوه به ارزش 10 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/11 15:58 (149 نمایش)

به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۶۶۰۱۰۱۲۰۱ صادره از دادگاه عمومی محلات و پرونده اجرایی شماره 95234 له خانم عصمت حسام زاده و آقای محمدرضا هاشمی به طرفیت بهمن هاشمی و به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 100/000/000ریال (یکصد میلیون ریال) بابت قسمتی از اصل خواسته با توجه به معرفی و توقیف دویست متر مربع سنگ تراورتن آتشکوه متعلق به شخص ثالث سعید توسلی و کارشناسی توسط کارشناس: سنگ های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگهای مذکور در مورخه 97/4/20 ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش دویست مترمربع سنگ تراورتن آتشکوه به ابعاد ۴۰ طولی با قطر 1/8 سانتی متر واقع در سنگبری آذین واقع در شهرک صنعتی شهید حبیبی که طبق نظر کارشناس از سنگ های مذکور بازدید و قیمت هر متر مربع از سنگهای موصوفه به میزان ۵۰۰۰۰۰ (پانصد هزار ریال) و مبلغ کل یکصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین قیمت گردیده است.

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری محلات

کلیدواژه ها: