مزایده فروش 170 متر مربع تراورتن حاجی آباد به ارزش 10 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/11 15:55 (130 نمایش)

ریاست محترم اجرای احکام کیفری بابلسر در خصوص پرونده کلاسه ۹۴۱۱۵۷ احکام کیفری محکومیت رضا زمانی فرزند اسمعيل که شامل سنگ نما و کاشی دیوشده در کارگاه ساختمانی، واقع در بابلسر-شهرک قائم - ۲۰ متری دوم -جنب سوپر سینا که مطابق مشخصات درج شده بر بسته بندی کاشی ها، نوع کاشی میبد مریم با ابعاد ۲۵ در ۵۰ سانتی متر می باشد و مساحت هر بسته یک متر و بیست و پنج سانتی متر مربع و در کل ۶۰ بسته کاشی با مجموع مساحت ۷۵ متر مربع و نوع سنگ نما حاجی آباد به عرض چهل سانتیمتر و به متراژ تقریبی ۱۷۰ متر مربع می باشد. با توجه به نوع و کیفیت مصالح تعریف شده کیفیت و درجه سنگ و کاشی و قیمت فعلی اقلام مورد ارزیابی در بازار، قیمت سنگ ساختمانی از قرار متر مربع600/000ریال و قیمت کاشی نیز از قرار متر مربعی 160/000ریال تعیین می گردد که با توجه به مقادیر اعلامی ارزش کل سنگ با متراژ فوق الذکر برابر با 102/000/000 ریال معادل ده میلیون و دویست هزار تومان و ارزش کل کاشی با متراژ تعرفه شده ذکر شده برابر با 12/000/000ریال معادل یک میلیون و دویست هزار تومان برآورد و مجموع ارزش کل مال تعرفه شده 114/000/000 ریال معادل یازده میلیون و چهارصد هزار تومان می باشد. در تاریخ 97/4/17 روز یکشنبه از ساعت ده الى يازده صبح به صورت حضوری در اجرای احکام کیفری بابلسر به فروش خواهد رسید کسانی که بالاترین قیمت را با توجه به نظریه کارشناسی پرداخت نمایند برنده مزایده خواهند بود. برنده مزایده باید ده درصد قیمت پیشنهادی را في المجلس واریز و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نمایند. طالبين پنج روز قبل از برگزاری مزایده می توانند به اجرای احکام مراجعه تا مواد مزایده به آنان ارائه گردد. ضمنا هزینه ی نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.

مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بابلسر - آقاجانی

 

 

کلیدواژه ها: