مزایده فروش یک دستگاه ساب سنگ کایبر 3بر4 به ارزش 30 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/6 15:14 (156 نمایش)

اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۳۲۷۸/ج /۳ له آقای محمدعلی روح اللهی علیه آقای حسام عمو تقی مبنی بر مطالبه مبلغ 439/728/278 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ 97/4/11 ساعت ۱۲ صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۵ جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی شهرک صنعتی محمودآباد خیابان ۲۰ جنب سنگبری سجاد نزد حافظ اموال آقای محمدحسین روح اللهی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن ۱۰ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: یک دستگاه ساب سنگ کالیبر 3 بر 4 (3 بشقابی الماسی و ۴ بشقابی ساب ) با قدمت حدود ۸ سال سازنده شرکت ماشین سازی برتر کسی که با لحاظ جميع جوانب ارزیابی در حدود 300/000/000 ریال معادل سی میلیون تومان برآورد می گردد. دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان، ۶۵۸۰ /م الف

 

 

 

کلیدواژه ها: