مزایده فروش 10 میلیون تومان سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : در : 1397/4/5 23:8 (189 نمایش)

بموجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری نیشابور در کلاسه 960756 اجرایی محکوم علیه شرکت بناهای متقارن سنگین محکوم است به پرداخت ۵۸۳۰۸۹۷۶ ریال در حق آقای علی براتیان توپکانلو و پرداخت نیم عشردولتی چون تاکنون محكوم عليه نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم له اموال منقول نامبرده شامل: سنگهای تراورتن دپو شده توقیف و توسط کارشناس دادگستری به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/4/11 از ساعت ۱۱ الی ۱۲ در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری نیشابور با حضور نماینده دادستان محترم از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد، ده درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و في المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی ان حداکثر یکماه وصول خواهد شد. طالبين به خرید می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور مراجعه تا از جزییات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارشناسی را رویت و از مال توقیفی بازدید نمایند. ضمنا این اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل ملک فوق الذکر را ندارد.

رسول رادنژاد- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور

 

 

کلیدواژه ها: