مزایده فروش 300 متر سنگ مرمریت آباده به ارزش 4 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/3 17:39 (163 نمایش)

نظر به این که در پرونده کلاسه ۹۵۰۱۴۵ اجرا و به موجب دادنامه شماره ۲۹ مورخ 94/2/23 صادره از شورای حل اختلاف آباده محکوم علیه آقای محمد ذوالفقاری فرزند قربان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت اقساط معوقه در حق محکوم له آقای احمدرضا بخشیان که در قبال مبالغ فوق مقدار ۳۰۰ متر مربع سنگ ۴۰ در ۴۰ سالم اما درجه ۳ با بازی رنگ زیاد به قیمت هر متر مربع100/000 ریال و سنگهای طولی ۳۰ و ۴۰ و متفرقه درجه ۳ مرمریت و تراورتن جمعا به متراژ ۲۰۰ متر مربع به قیمت هر متر مربع ۶۰۰۰۰ ریال توقیف و کارشناس رسمی دادگستری ارزش سنگهای ذکر شده را به میزان 42/000/000 ریال ارزیابی نموده است و نظر کارشناس به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض مانده، لذا نظر به اینکه در نظر است اموال فوق از طریق مزایده حضوری برای روز شنبه مورخه 97/4/9 ساعت ده صبح در محل اجرای احکام شورا به فروش برسد خریداران در صورت تمایل سه روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام نسبت به بازدید از اموال توقیفی اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت مزایده را في المجلس به عنوان سپرده تسلیم اجرا نماید و حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت كل قیمت مزایده اقدام نماید. محکوم له مانند سایرین می تواند در امر مزایده شرکت نماید اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر مزایده شرکت کنند.

۱۰۶/ م. الف- قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف آباده - علیرضا نعمت الهی

 

 

کلیدواژه ها: