مزایده فروش 895 متر سنگ تراورتن شکلاتی به ارزش 35 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/2 19:12 (196 نمایش)

در خصوص کلاسه های اجرایی ۹۶۰۳۸۸ خانم کشور بابکی به طرفیت آقای علی محمد اسفندیار جلسه مزایده ای مورخه97/4/4 از ساعت 10 صبح الی ۱۲ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی بر فروش اموال مشروعه ذیل برقرار است متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ضمن بازدید از اموال واقع در فیروزکوه ۴۵ متری سنگ فروشی اسفندیار پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز می شود و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده محكوم عليها می باشد. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که ۱۰٪ قیمت پایه را واریز و فیش مربوطه را ارائه نمایند، برنده مزایده می بایسته 10% قیمت پایه را واریز و مابقی قیمت پیشنهادی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نمایید در غیر این صورت ۱۰% تودیعی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا در صورتی که مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای کرده مزایده روز کاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

لیست اموال موضوع مزایده:

فروش ۸9۵ مترمربع سنگ نمای ساختمان از نوع تراورتن شکلاتی که مطابق نظر ارزیاب به ارزش تقریبی هر مترمربع 400/000 ریال و جمعا به مبلغ 358/000/000 قیمت گذاری و جهت قیمت بابه مزایده اعلام می گردد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه

بخکشی

 

 

کلیدواژه ها: