مزایده فروش 20 کوپ سنگ مرمریت به ارزش 35 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/2 19:8 (157 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۵۸ این اجرای احکام به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۱۰۴۰۰۶۴۴ صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده اصغر امینی فرزند فلک ناز به پرداخت 300/600/000 ریال بابت اصل خواسته و ۹۷۳۱۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و ۱۳۴۱۴۴۰۰ ریال حق الوكاله وکیل بدون محاسبه خسارت تاخیر تادیه در حق علی اصغر عباسی فرزند علی اکبر و مبلغ ۱۶۱۸۷۲۷۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محموم گردیده و در قبال مبالغ مذکور ۲۰ کوپ سنگ مرمریت حدود ۴۶۰ تن سنگ تراورتن قرمز و ۴۵۰ تن سنگ مرمریت کرم معرفی و توقیف توسط کارشناس به مبلغ 364/500/000 ریال ارزیابی گردیده است که مصون از اعتراض واقع شده است با توجه به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز یک شنبه مورخ97/4/3 ساعت ۱۰ صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده ضمن هماهنگی با محکوم علیه ساکن سورمق تالار شب آرزوها نسبت به بازدید اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل ۱۰٪ آنرا في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

۱۳۴/ م الف- مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده - علیرضا مرادی

 

 

کلیدواژه ها: