مزایده فروش سه دسته سنگ تراورتن به ارزش 21 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/4/2 19:5 (173 نمایش)

در خصوص پرونده اجرایی فوق بر له حسین اکبری و بر علیه تیموریان به خواسته مطالبه مبلغ180/000/000 ریال با عنایت به عدم پرداخت دین اموال محكوم عليه توقیف ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ97/4/3 روز یکشنبه ساعت ۱۱ الى ۱۲ صبح از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز واقع در اول ولیعصر داخل دادگستری تبریز ساختمان شماره 4 بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس محترم شروع و به کی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردید و ده درصد مبلغ پیشنهادی اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید، ده درصد، مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نماید.

1- سنگ پلاک تراوتن شکلاتی عرض ۴۰ سانت به متراژ ۱۷۵ متر مربع از فرار متر مربعی ۵۲۰۰۰ تومان جمعاً 9/100/000 (نه میلیون و یکصد هزار تومان)

2- سنگ پلاک تراوتن سفید عباسی آباد عرض ۴۰ سانت یه متراژ  ۱۷۸ متر مربع از قرار متر مربعی  ۴۷۰۰۰ تومان جمعا برابر 8/366/000 تومان (هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هراز تومان)

٣- سنگ پلاک تراوتن عرض ۴۰ سانت به متراژ 86 متر مربع از قرار متر مربعی ۴۴۰۰۰ تومان جمعاً برابر ۳۷۸۴۰۰۰ تومان (سه میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار تومان)

جمع كل سه ردیف ارزیایی سند شده برابر 21/250/000 تومان (بیست و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

شعبه ۷ اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز

 

 

کلیدواژه ها: