مزایده فروش 600 متر سنگ گیوتین مرمریت کرم به ارزش 11 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/30 19:34 (187 نمایش)

 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کلاسه 1211/96 له آقای پویا منتظر الظهور علیه آقای احمد سعیدی به خواسته مطالبه در نظر دارد ۶۰۰ متر سنگ گیوتین مرمریت کرم (۱۲۰۰ بسته نیم متری) که کارشناس رسمی دادگستری 108/000/000ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت ده صبح روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل اختلاف خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین می توانند ۵ روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر شهرک صنعتی دوشاخ کوی مصطفی کوهی سنگبری نگین مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را في المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ۱۰ درصد بهای مال مورد مزایده را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۷۱۰۰۳ نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی شورا مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش تحویل اجرا نمایید. م الف: ۱۰۳۳ اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر

 

 

کلیدواژه ها: