مزایده فروش 2800 تن کوپ مرمریت کرم به ارزش 266 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/30 19:28 (224 نمایش)

حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۶۰۱۳۹ ارجاعی اجرای احکام مدنی نمین بتاريخ 97/4/3 روز یکشنبه راس ساعت ۱۱ صبح اموال منقول ذیل الذكر متعلق به محكوم عليه آقای علی حجارزاده که بابت محکومیت مالی خویش معرفی و توقیف شده واقع در نمین محل معدن روستای سیف آباد - عبارت است از حدود ۲۸۰۰ تن سنگهای کوپ موجود در معدن از نوع سنگ مرمریت و به رنگ کرم (اصطلاحا کرم استخوانی) می باشد قیمت عادلانه به فروش 950/000ریال به ازاء هر تن برآورد گردیده ارزش سنگ کوپهای موجود در محل مجموعا به مبلغ 2/660/000/000 ریال (دو میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال) برآورد میگردد. با حضور نماینده دادسا و با امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی جمعا به مبلغ 2/660/000/000ریال از طریق مزایده به فروش می رسد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر خود را تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی این دادرسی طی نامه کتبی تسلیم نمایند و در روز مزایده نیز در اجرای احکام مدنی نمین حضور یابند. بدیهی است بالاترین مبلغ پیشنهادی بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ملاحضه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر (پرداخت ۱۰ درصد في المجلس) باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای سال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

۹۰۶ سلیمانی - مدیردفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین

 

کلیدواژه ها: