مزایده فروش 140 سهم از معدن سنگ سبز آبیک به ارزش 116 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/28 20:47 (183 نمایش)

آگهی فروش اموال منقول نوبت اول - شماره ی اجرایی 960163 مطروحه در این اجرا خوانده تیمور عظیمی محکوم است به پرداخت 1/278/471/880 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له مهران نجفی زیارانی و پرداخت 639223594 ریال بابت نيم عشر دولتی در حل صندوق دولت که حسب تقاضای خواهان این اجرا نسبت به توقيف ۱۴۰ سهام شرکت تعاونی معدن سنگ سبز آبیک با قیمت کارشناسی 1/162/548/213 ریال، که مصون از تعرض باقيمانده اقدام و قصد دارد در مورخه 97/3/30 راس ساعت ۱۱ الى ۱۲ صبح در محل اجرای احکام مدنی شهرستان آبیک با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک به فروش مال مشعور اقدام نماید مراسم و تشریفات مزایده حضوری بوده فروش اموال توقیفی از قیمت کارشناسی شده شروع و به شخص و یا اشخاص که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند منتقل می گردد طالبين و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از مراسم مزایده جهت مزید اطلاع به این اجراء مراجعه نموده تا ضمن هماهنگی لازم که به عمل خواهد آمد نسبت به بازدید از مال مزبور اقدام نمایند و شرکت کنندگان در مزایده می بایست بدوا ۱۰٪ قیمت پیشنهاد شده را في المجلس پرداخت و برنده مزایده باستى الباقی آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و چنانچه خریدار مابقی وجه مورد نظر را در موعد مقرر واریز ننماید و با اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط می گردد و مزایده برای بار دوم تجدید می گردد تشریفات مزایده با رعایت ترتیبات مواد ۱۱۳ به بعد از قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آبیک

 

 

کلیدواژه ها: