مزایده فروش سنگ پلاک هرسین به ارزش 5 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/27 9:20 (185 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۵۴۴ احکام مدنی محکوم علیه رحمت مهدی پور فرزند قربان پرداخت مبلغ ۵۱۰۴۶۵۹۳ ریال در حق محکوم له على رستمی با وکالت خانم کابلی و نیز مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ریال نیم عشردولتی محکوم گردیده و نامبرده با وصف ابلاغ اجرائیه در فرجه مقرر قانونی اقدامی جهت اجرای مفاد آن معمول نداشته است محکوم علیه اقدام به تعرفه اموال منقول جهت ادای دین خویش از قبیل سنگ پلاک هرسین به عرض۴۰ سانت با متراژ 107 متر بمبلغ هر متر 500000 ریال جمعا بمبلغ ۵۳۵۰۰۰۰۰ ریال نموده که اموال توقیف واز ناحیه کارشناس رسمی بمبلغ هر متر بقيمت 500000 ریال ارزیابی گردیده است با عنایت به اینکه نظریه ارزیاب در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته است لذا اموال مزبور در روز سه شنبه مورخ 97/3/29 راس ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده بفروش میرسد متقاضیان میتوانند جهت اطلاع بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نکا محل برگزاری مزایده مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و برنده آن کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا ده درصد قیمت پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر یکماهه بقیه بهای مال را نپردازد ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد.

۷۵۷۴- مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری نکا-صادقی

 

 

کلیدواژه ها: