مزایده فروش 600 متر سنگ گندمک به ارزش 20 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/21 19:29 (230 نمایش)

به موجب پرونده اجرائی ۹۷۰۰۵۶ (۹۶۰۹۹۸۷۴۳۰۷۰۰۰۲۰) شورای حل اختلاف یاسوج محکوم له آقای فرامرز مندنی پور با وکالت آقای مسعودیان تقاضای مزایده اموال توقیفی محکوم علیه آقای سیاوش صابری را نموده است که میزان محکومیت به مبلغ ۲۱۹۲۸۷۳۴۴ ریال بابت محکوم به ( اصل خواسته) و خسارات دادرسی در حق محکوم له و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الاجراء (هزینه های اجرائی صندوق دولت) می باشد . اینک برابر ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی از طریق آگهی مزایده در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار سراسری (م/۷۲ ق.ا.ا.م) روزنامه های محلی استان کهگیلویه و بویر احمد که برای یک نوبت منتشر میشود اعلام میگردد در فاصله حداقل ده روز از تاریخ نشر آگهی و حداکثر یک ماه بعد از نشر به شرح زیر مزایده ای برگزار خواهد شد. لذا برابر ماده ۱۲۶ ق.ا.ا.م متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده به واحد اجرای احکام مراجعه تا ضمن ملاحظه مال توقیفی اطلاعات لازم را بدست آورند. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و ده درصد بهاء را في مابين المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را در مدت ۳۰ روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نماید (و در صورت عدم پرداخت مابقی قیمت -ده درصد سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد) و براساس نظر کارشناسی قیمت پایه برای شروع مزایده ۲۰۰۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد و محل انجام فروش یاسوج خیابان سردار جنگل شمالی مجتمع شورای حل اختلاف بویراحمد- واحد اجرای احکام شورا می باشد . و تاریخ مزایده مورخه 97/3/29 روز سه شنبه از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۲ برگزار می شود. این مزایده در نوبت اول برگزار می شود.

نوع و مشخصات مال توقیف شده (توصیف اجمالی) پانصد و هفتاد و دو متر مربع ((۵۷۲ متر مربع سنگ گندمک طلایی شیراز به عرض 15-20-30 سانت و ضخامت 2/9-2/8و 2 سانت))

خدابخش روزبه

مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف بویر احمد(یاسوج)

 

 

کلیدواژه ها: