مزایده فروش 25 عدد کوپ سنگ به ارزش صد میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/21 19:8 (251 نمایش)

 شماره درخواست: ۹۷۱۰۴۶۳۶۳۰۴۰۰۰۰۸ شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۸۳۶۳۳۶۰۰۰۳۹ شماره بایگانی شعبه: ۹۶۰۰۲۸ تاریخ تنظیم: 97/3/6 به موجب نیابت واصله از اجرای احکام حقوقی خمینی شهر به کلاسه ۹۶۰۰۲۸ اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون، محكوم له آقای حسین یاوری و محكوم عليه اكبر عموشاهی مبنی بر، فروش اموال منقول (۲۵ کوپ سنگ) که حسب درخواست محكوم عليه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است: ۲۵ کوپ سنگ واقع در معدن سنگ روستای فضل آباد، با وزن های متوسط ۱۰ تن در ضلع شمال غرب معدن، پس از بررسی کلیه عوامل تاثیرگذار از جمله نوع سنگ؛ کیفیت؛ رنگ، جنس، اندازه و شکل کوپ ها؛ قیمت هر تن از سنگ مورد نظر به مبلغ 4/000/000ریال که جمعا ارزش تعداد ۲۵ عدد کوپ به مبلغ 1/000/000/000 ریال (صد میلیون تومان) ارزیابی و مقرر گردید که اموال موصوف در روز یکشنبه مورخ 97/4/3 از ساعت 9/30 صبح الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان و از مال مورد مزایده داده شود. مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون - نجفی ۱۰۸ /م الف

 

 

 

 

کلیدواژه ها: