مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 18 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/21 19:5 (210 نمایش)

موجب اجراییه صادره از شعبه ۷ محاکم حقوقی قم که در اجرای احکام به شماره 96/4ج/43 ثبت گردیده له محمد اختر دانش علیه هادی محققی که محكوم عليه محکوم است به پرداخت 169،740،000 ریال در حق محکوم له و تادیه حقوق اجرایی به صندوق دولت که محکوم له در راستای استیفاء محکوم به اقدام به توقیف اموال نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده:

١. سنگ تراورتن دره بخاری به متراژ حدودا ۲۰۰ مترمربع از قرار هر مترمربع ۴۰۰٫۰۰۰ ریال و جمعا به مبلغ 80،000،000 ریال؛

٢. سنگ تراورتن ترانیکس به متراژ حدودا ۳۵۰ مترمربع از قرار هر مترمربع 300،000 ریال و جمعا به مبلغ 105،000،000ریال

نظریه:

با توجه به سنگ های رؤیت شده و کیفیت و کمیت سنگ که در انبار آدرس فوق الذكر موجود می باشد به مبلغ نهایی 185،000،000ریال معادل هجده میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی می گردد.

که مقرر گردید اموال توقیفی فوق الذکر در تاریخ 97/4/2 ساعت ۹ الی 9/30 صبح به آدرس قم، خ ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از - را دارند، می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند، واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد ارزش مزایده را في المجلس و الباقی را قبل از یک ماه پرداخت نماید. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به این واحد مراجعه نمایید.

حسن کاظمی

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قم

 

 

 

کلیدواژه ها: