مزایده فروش دوازده دسته سنگ به ارزش 560 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/21 18:56 (250 نمایش)

در پرونده ۹۶۰۵۸۲ و به موجب نیابت ارسالی از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهریار محکوم علیه آقای حسین شعبانی به پرداخت مبلغ47/243/367/442 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 870/200/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 140/000/000ریال هزینه اجرا به در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم علیه در قبال محکوم به اموال خود را معرفی نموده است که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسی شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده:

1- سنگ مرمریت فرشی حکمی درجه یک 60*40 خوبسنگان 10/000 متر مربع به قیمت: 450/000 ریال جمع: 4/500/000/000ریال

2- سنگ ممتاز حکمی فرشی 60*40 خوبستگان 5/000 متر مربع قیمت: 550/000 ریال، جمع2/750/000/000ریال

3- سنگ حکمی فرشی ممتاز درجه یک 60*50 خوبستگان 5/000 متر مربع قیمت : 560/000 ریال جمع: 2/800/000/000 ریال

۴- سنگ حکمی فرشی ممتاز60*50 خوبسنگان 5/000 متر مربع قیمت 650/000 ریال جمع:3/250/000/000 ریال

۵- سنگ حکمی فرشی درجه یک 60*60 خوبسنگان 25/000 متر مربع قیمت 600/000 ریال جمع:1/500/000/000 ریال

۶- سنگ حکمی فرشی درجه یک 40*30 خوبسنگان 5/000 متر مربع قیمت: 300/000 ریال جمع: 1/500/000/000 ریال

۷- سنگ فرشی حکمی مرمریت 60*60 دهبید ثمین درجه B 5/000 متر مربع قیمت: 720/000ریال جمع: 3/600/000/000 ریال

8- سنگ فرشی حکمی مرمریت 80*80 دهبید ثمین درجه B 5/000 متر مربع قیمت: 1/000/000ریال جمع: 5/000/000/000 ریال

۹- سنگ فرشی حکمی 60*60 ماهان مرمریت خوی 5/000 قیمت: 580/000ریال جمع: 2/900/000/000ریال

۱۰- سنگ فرشی حکمی 40*40 ماهان مرمریت خوی 5/000 متر مربع قیمت: 320/000 ریال جمع:1/600/000/000ریال

۱۱- سنگ فرشی حکمی ۸۰*۸۰ ماهان مرمریت خوی 6/000 متر مربع قیمت: 700/000 ریال جمع: 4/200/000/000 ریال

۱۲- سنگ ۴۰ طولی مرمریت ممتاز خوبسنگان7/000متر مربع قیمت: 500/000 جمع: 3/500/000/000 ریال

کلیه سنگ ها به ضخامت اسمی ۲ سانتی متر و دارای ساب و صیقل می باشند. جمع كل: 5/600/000/000 ریال

ب- نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد فوق الذکر متراژ ، ابعاد، نوع سنگهای مورد معاینه ضخامت کیفیت و شرایط موجود بازار بهای سنگهای فوق در زمان مباشرت و مبادرت به کارشناسی جمعا به مبلغ5/600/000/000 ریال معادل پنج میلیارد و شصت میلیون تومان برآورد و اعلام نظر می گردد . لازم به ذکر است با توجه به منقول بودن سنگ مد نظر تعهد بی قید و شرط مالک کارخانه جهت توقف و نگهداری مقدار ۸۸۰۰۰ متر مربع سنگ مذکور (خوبسنگان، دهبید ثمین و مرمریت ماهان) با حداقل قیمت مورد اشاره الزامی است. ضمنا با توجه به متراژ بالا سنگها به صورت یکجا سهل البيع نمی باشند. با توجه به اینکه نظریه کارشناسی به محكوم عليه ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد . زمان برگزاری مزایده :97/3/29ساعت ۹ الی ۱۰ صبح محل برگزاری مزایده: اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری شاهین شهر، مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده می بایست ۱۰ درصد از ثمن معامله را في المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و الاضمن ابطال مزایده ۱۰ درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می گردد. کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست حداکثر ۵ روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. محسن منتظری - مدیر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری شاهین شهر ۴۱۳ /م الف

 

 

کلیدواژه ها: