مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 32 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/20 22:40 (232 نمایش)

به موجب برونده ۹۶۰۹۹۸۶۶۳۳۱۰۰3۵۳ و اجرائیه 9610426633100121 که ذیل کلاسه۹۶۰۴۷۹ ثبت این اجرا گردیده و در راستای اجرای آن شخص ثالت بنام محسن بهری اموال منقول به شرح ذیل را جهت استیفای محکوم به معرفی نموده استه سنگ تراورتن شکلاتی از نوع یک و دو که سنگ های مربوطه در آدرس شهرستان دلفان خیابان ۲۴متری طالقانی نبش خیابان آیت اله خامنه ای می باشند طی متراژ صورت گرفته مقدار ۲۷۵ متر مربع سنگ نما تراورتن شکلاتی نوع یک و مقدار ۱۰۰مترمربع سنگ تراورتن شکلاتی نوع دو در محل به آدرس فوق الذکر بصورت سالم و بدون شکستگی می باشند به ارزش هر مترمربع سنگ تراورتن شکلاتی از نوع یک مبلغ نود هزار تومان و ارزش هر مترمربع سنگ تراورتن شکلاتی از نوع دو مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان برآورد می شود. علیهذا ارزش کل سنگ های تحویل داده شده به شخص امین (۲۷۵ مترمربع از نوع یک و ۱۰۰ مترمربع از نوع دو) به ارزش مبلغ322/500/000  ریال معادل سی و دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان و در مورخه سه شنبه 97/3/23 از ساعت 11:00 الی 12:00 در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نورآباد دلفان از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده به صورت حضوری است و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده في المجلس بصورت وجه نقد از خریدار اخذ و مابقی ظرف یک ماه وصول و پس از انجام مراحل قانونی وصدور تملیک مورد مزایند بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت نماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد و در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد متقاضیان به شرکت در مزایده میتواند در مدت پنج روز پیش از مزایده با هماهنگی این اجرا مال مورد مزایده بازدید نمایند.

م الف ۱۲۰ مسعودسالاری - دادرس اجرای احکام حقوقی(عمومی) دادگستری دلفان (نورآباد لرستان) ۱۰۸۹

 

 

کلیدواژه ها: