مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 2 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/19 23:44 (245 نمایش)

در پرونده کلاسه 609/169 اجرائیه و به موجب دادنامه شماره 398-96 صادره از شعبه دوم شورای حل اختلاف مینودشت محكوم عليه خانم مهریه مصطفی لو فرزند عزیزاله محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ650/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (96/5/31) لغايت يوم الوصول در حق محکوم له آقای نوروز فرزند براتعلی می باشد. علی ایحال حسب تقاضای محکوم له و تعرفه اموال محكوم عليه با مشخصات و توصیف به شرح ذیل از اموال محكوم عليه توقیف و کارشناس منتخب واحد اجراء قیمت كل مال/اموال توقیفی را 20/600/000 ریال مجه رایج جمهوری اسلامی ایران برآورد و اعلام نموده و نظریه مزبور مصون از هر گونه اعتراضی باقی مانده است لذا حسب درخواست محکوم له مال /اموال توقیف شده از طریق مزایده در محل واحد اجرای احکام مدنی شورا مورخ97/3/22 یوم سه شنبه از ساعت ۱۱ الی 11/30 صبح با حضور نماینده دادسرا و مامور اجراء انجام می گردد قیمت پایه از مبلغ کارشناسی و با رعایت سایر قیود مندرج در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی شروع و مال به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت پیشنهادی را قبول کرده است خریدار با خریداران میتوانند پنج روز قبل از فروش و تشکیل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی اجرا احکام مدنی بازدید نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید ده درصد بهاء رانقدا و یا به صورت چک پول في المجلس به عنوان سپرده به واحد اجراء تسلیم نماید و الباقي بهاء را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد هر گونه نقل و انتقال مال بعد از پرداخت تمام بهای آن و تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صورت می گیرد و کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده است.

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مینودشت

اموال توقیفی شامل موارد ذیل می باشد

۱-سنگ سوپر آنتیک کف به مقدار ۱۲ متر از قرار هر متر 550/000 ریال برابر با 6/600/000تومان تعیین می گردد.

۲-سنگ نما تراورتن سوپر ممتاز به مقدار ۴۰ متر مربع از قرار هر متر 350/000برابر با 14/000/000ریال با 1/400/000تومان تعیین می گردد.

قیمت کل اموال تعرفه شده 20/600/000 ریال برابر با دو میلیون و شصت هزار تومان تعیین و برآورد می گردد.

 

 

 

کلیدواژه ها: