مزایده فروش 100 متر مرمریت سفید ازنا

نوشته شده توسط : در : 1397/3/18 11:3 (232 نمایش)

به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی ۹۶۰۷۲۳ مطروحه در اجرای احکام شعبه اول حقوقی ازنا میزان ۱۰۰ متر مربع سنگ ساختمانی که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای محکوم له (آقای هادی رضایی) با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.

١- نام مالک شرکت آریا سنگ جا می باشد.

۲-باعنایت به اینکه مزایده در نوبت دوم برگزار میگردد در اجرای بخش اخیر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی خودرو موصوف به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

٣-اموال مورد مزایده در محل کارخانه مذکور می باشد.

۴- حسب نظریه کارشناس دادگستری سنگهای مورد مزایده عبارتند از میزان ۱۰۰ متر مربع ( به تعداد ۲۵۰ قطعه به ابعاد ۱۰۰*۴۰ سنگ مرمریت سفید (چینی) درجه یک ازنا

۵- برنده مزایده در راستای ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقدا به صندوق اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

۶- پرداخت بدهیهای معوقه اعم از مالیاتی و عوارض در صورتیکه مال مورد مزایده دارای بدیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک وکلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده خریدار می باشد.

۷- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده ۱۳۴ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار (برنده مزایده) منتقل خواهد شد.

۸- متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت ۵ روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از اموال موصوف بازدید نمایند.

9- زمان مزایده روز سه شنبه مورخه 97/3/22 ساعت ۱۰ الى ۱۲ در مکان مزایده اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری ازنا می باشد.م الف ۱۵۹۲۱

 

محمود کبیری - اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا

 

 

کلیدواژه ها: