مزایده فروش 32 کوپ مرمریت عسلی به ارزش 42 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/10 10:52 (230 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۶۲۹ این اجرای احکام به موجب دادنامه شماره صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده خدیجه منصوری فرزند عبدالرضا به پرداخت ۴۰۲۳۰۵۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا پایان اسفند ماه ۹۶ و حق الوكاله وکیل در حق علی شباهنگ فرزند محمد مهدی و مبلغ ۲۰۱۱۵۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور توسط شخص ثالث حسین بیدکی فرزند عبدالرسول موازی ۳۲ کوپ سنگ مرمریت عسلی به وزن تقریبی ۷۰ تن معرفی و توقیف توسط کارشناس به مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که مصون از اعتراض واقع شده است با توجه به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز دوشنبه مورخ 97/3/21ساعت ۱۰ صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده ضمن هماهنگی با امین اموال سید محمود حسینی ۰۹۱۷۱۳۰۴۷۳۸ یا وکیل محكوم عليه محمد هادی عباس نیا ۰۹۱۷۸۵۲۲۶۲۸ نسبت به بازدید اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل ۱۰٪ آنرا في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

۹۲/م. الف- مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده - علیرضا مرادی

 

 

 

کلیدواژه ها: