مزایده فروش 5 هزار تن قلوه سنگ به ارزش 30 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/8 8:31 (244 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۸۹۶ اجرای احکام حقوقی گچساران محكوم عليه على محمد روانکرد محکوم است به پرداخت مبلغ219/623/104  ریال در حق محکوم له گودرز جمشیدی و مبلغ 10/018/500 ریال هزینه اجراییه در حق صندوق دولت، با عنايت به اینکه محكوم عليه در راستای پرداخت محکوم به مقدار حدود ۵۰۰۰ تن قلوه سنگ واقع در روستای جهاد آباد. کارخانه سنگ شکن را به عنوان مال معرفی، مال مذکور توسط کارشناس خبره ارزیابی، به میزان 300/000/000 ریال قیمت گذاری شده است و نسبت به نظریه کارشناسی در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشده است فلذا مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 97/3/20 ساعت ۱۰ الى ۱۲ در دفتر اجرای احکام حقوقی گچساران بفروش برسد. متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده از اموال موصوف بازدید بعمل آورند مزایده به قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.

م الف: ۱۱۷ دفتر اجرای احکام حقوقی شهرستان گچساران

 

 

 

کلیدواژه ها: