مزایده فروش سه دسته سنگ به ارزش 54 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/3/6 13:4 (248 نمایش)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۵۱۵۶۵ دادورزی سوم اجرای احکام حقوقی شیراز، محكوم له آقای/ خانم وهاب رزمجویی تقاضای: فروش اموال توقیفی محكوم عليه / آقای جواد دینکانی که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل میباشد، معادل مبلغ 539/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده است که به همین سبب در روز شنبه مورخ97/3/12 از ساعت ۸ الی ۹ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 539/000/000 ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت دوم میباشد. ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته باشید.

مورد مزایده:

١- سنگ مرمریت بمساحت حدود ۵۰۰ متر مربع به قرار هر متر 470/000 ریال جمعاً 235/000/000ریال

۲- سنگ تراورتن بمساحت حدود ۳۸۰ متر مربع به قرار هر متر 600/000 ریال جمعا 228/000/000ریال

٣- سنگ فلفل نمکی بمساحت حدود ۲۰۰ متر مربع به قرار هر متر380/000 ریال جمعاً 76/000/000 ریال 539/000/000ریال

۵۰۱۰/م. الف- مدیر اجرای احکام 3مدنی دادگستری شیراز - سعيد عبدالهی

 

 

کلیدواژه ها: